Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu CASIS

 

1.          VERNOSTNÝ PROGRAM CASIS            

1.1.     Vernostný program CASIS (ďalej len ako CASIS“) prevádzkuje spoločnosť TOP GAME GROUP, s.r.o., so sídlom: Povstania 1253/8, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 566 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 15469/N (ďalej len „TOP GAME“).

1.2.     CASIS je program odmeňovania pre zákazníkov TOP GAME, ktorý im umožňuje zbierať body CASIS najmä (nie však výlučne) za priamu účasť na hrách prevádzkovaných TOP GAME v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o hazardných hrách“) vo vybraných prevádzkach - herniach TOP GAME. Body CASIS možno získať výlučne vo vybraných prevádzkach – herniach TOP GAME v Slovenskej republike.

1.3.     Za podmienok uvedených v čl. 8 môžu registrovaní zákazníci svoje nazbierané body CASIS využiť na využívanie spätných bonusov a ponúkaných benefitov. Registrovaní zákazníci môžu nazbierané body a z nich plynúce bonusy a benefity uplatniť výlučne v prevádzkach TOP GAME.  

1.4.     Na účasť v programe CASIS sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky platné v čase registrácie.

1.5      Na účasť v programe CASIS má nárok každá fyzická osoba vo veku najmenej 18 rokov, a to na základe bezplatnej registrácie podľa čl. 3.

1.6      TOP GAME si vyhradzuje právo zapojiť do programu CASIS ďalšie spoločnosti (ďalej len „zúčastnené prevádzky“). Zúčastnené prevádzky môžu rovnako z programu odstúpiť. TOP GAME bude vstup zúčastnených prevádzok                            do programu CASIS a ich odstúpenie z neho oznamovať zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky www.topgame.sk. Zúčastnená prevádzka bude pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považovaná                 za prevádzku TOP GAME. Zúčastnená prevádzka musí byť zároveň označená príslušným označením „CASIS“. Uvedeným zapojením do programu CASIS a zaradením medzi prevádzky TOP GAME však TOP GAME v žiadnom rozsahu nepreberá zodpovednosť za zúčastnené prevádzky, ich činnosť, plnenie povinností a/alebo akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich zúčastnenej prevádzke zo samotnej prevádzky hier podľa zákona o hazardných hrách, ostatných právnych predpisov alebo súvisiacich zmluvných vzťahov.

 

2.          HRY PREVÁDZKOVANÉ TOP GAME V RÁMCI PROGRAMU CASIS A VYMEDZENIE POJMOV

2.1      V rámci prevádzok TOP GAME, ktoré sú zahrnuté do programu CASIS prevádzkuje TOP GAME hazardné hry                       podľa § 3 zákona o hazardných hrách, ktoré sú prevádzkované prostredníctvom príslušných zariadení. Do programu CASIS sú zahrnuté len tie zariadenia umiestnené v rámci prevádzky TOP GAME, ktoré sú vybavené technickým zariadením umožňujúcim vloženie Cash Back Card, a ktoré po vložení Cash Back Card do zariadenia zobrazia body, ktoré zákazník môže získať po prestávkovaní zobrazenej hodnoty v BET  (ďalej len „výherné zariadenia“).

2.2      Pre účely týchto Všeobecný obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

2.2.1     IN  predstavuje každý vklad do výherného zariadenia;   

2.2.2     BET predstavuje hodnotu stávky v hre, ako i celkovú prestávkovanú hodnotu v rámci hry; 

2.2.3     OUT predstavuje každý výber z výherného zariadenia, vrátane výberu rovnajúcemu sa nulovej hodnote;  

2.2.4     hra je hra uskutočňovaná na výhernom zariadení, ktorá je ohraničená na začiatku prvým vkladom (IN) a na konci prvým výberom (OUT);

2.2.5     aktívna hra, predstavuje hru na výhernom zariadení, pri ktorej výška stávky (BET) prevyšuje nulovú hodnotu.  

 

 

3.          REGISTRÁCIA

3.1      Účasť v programe CASIS je podmienená bezplatnou registráciou zákazníka ktorú je možné vykonať v ktorejkoľvek prevádzke TOP GAME. Registráciu v programe CASIS je možné uskutočniť jednou z nasledujúcich foriem:

3.1.1           Anonymná registrácia – zamestnanec TOP GAME vytvorí anonymný účet nového zákazníka TOP GAME v programe CASIS, ktorému priradí vernostnú kartu CASIS. Identifikátormi takto vytvoreného anonymného účtu sú ID účtu ( 6 – miestne jedinečné číslo ) a „zamestnanecký alias“ (interné označenie anonymného zákazníka). So súhlasom zákazníka môže zamestnanec následne za účelom prezentácie vernostného programu CASIS túto kartu použiť v čítačke kariet na príslušnom zariadení obsluhovanom predmetným zákazníkom. V rámci prezentácie vernostného programu CASIS prostredníctvom anonymnej registrácie zamestnanec oboznámi príslušného zákazníka s funkcionalitou a výhodami vernostného systému CASIS a vysvetlí zákazníkovi spôsob pripisovania bodov vo vernostnom systéme CASIS. Body získané počas aktívnej hry v rámci anonymnej registrácie sú pripisované na anonymný účet zákazníka, pričom tieto body je možné využiť v súlade s podmienkami vernostného systému až po riadnej registrácii účtu podľa bodu 3.1.2;

3.1.2            Riadna registrácia - povinným údajom pre registráciu je

a)       zákazníkom zvolená prezývka (nick), ktorá nesmie byť totožná s už registrovanou prezývkou iného zákazníka, obscénna, neslušná, hanlivá alebo inak nevhodná alebo urážlivá. TOP GAME si vyhradzuje právo akúkoľvek zákazníkom zvolenú prezývku odmietnuť, najmä, ak je v rozpore s vyššie uvedeným alebo ak je už používaná iným registrovaným zákazníkom.

b)       telefónne číslo zákazníka, ktoré môže byť zo strany TOP GAME používané na marketingové účely, oznamy a na iné reklamné účely. Poskytnutím uvedených údajov poskytuje registrovaný zákazník súhlas s ich použitím na tieto účely podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Registrovaný zákazník je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek s okamžitou platnosťou odvolať e-mailom zaslaným na adresu: casis@topgame.sk.

3.2      V rámci registrácie si zákazník vyberie jednu z foriem ponúk „vstupných bonusov“, aktuálnych v čase uskutočnenia registrácie, a zároveň vysloví súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami vernostného programu CASIS.

3.3      Po úspešnom ukončení riadnej registrácie zákazníka podľa bodu 3.1.2

3.3.1           môžu byť zákazníkovi na účet jeho vernostného programu jednorazovo pripísané „body za registráciu“,

3.3.2           bude zákazníkovi na poskytnuté telefónne číslo zaslané formou SMS

·        ID účtu zákazníka vo vernostnom systéme CASIS (jedinečný identifikátor zákazníka);

·        aktivačný kód k účtu zákazníka vo vernostnom systéme CASIS;

·        PIN kód ku vernostnej karte zákazníka.

3.4      Až do odovzdania hesla k účtu zo strany registrovaného zákazníka zamestnancovi prevádzky TOP GAME sa účet zákazníka vytvorený na základe registrácie podľa bodu 3.1.2 považuje za neaktívny, vzhľadom na čo nie je možné využiť kumulované body na vernostnom účte registrovaného zákazníka. Účet zákazníka vo vernostnom programe CASIS sa stane aktívnym až okamihom odovzdania správneho hesla k účtu, ktoré zákazník obdržal po úspešnej registrácii podľa bodu 3.1.2 formou SMS správy, a to v ktorejkoľvek prevádzke TOP GAME, kde zamestnanec prevádzky TOP GAME priradí aktivačný kód zákazníka k príslušnej registrácií.

3.5      Prípadné zmeny telefónneho čísla je registrovaný zákazník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť v najbližšej prevádzke TOP GAME alebo e – mailom na adresu: casis@topgame.sk.

3.6      Zákazník môže byť držiteľom len jedného účtu v rámci vernostného systému CASIS zriadeného na základe jedinečného telefónneho čísla zákazníka. Jeden zákazník nemôže byť držiteľom viacerých účtov v rámci vernostného systému CASIS na základe viacerých telefónnych čísiel. V prípade zistenia postupu v rozpore s týmto ustanovením je TOP GAME oprávnená zrušiť niektorý z účtov zákazníka podľa vlastného výberu, prípadne všetky účty tohto zákazníka vo vernostnom systéme CASIS, bez možnosti akejkoľvek náhrady za body vedené na tomto účte/týchto účtoch.

 

4.          CASH BACK CARD

4.1      Cash Back Card umožňuje registrovanému zákazníkovi zbierať a využívať body CASIS  v prevádzke TOP GAME. Vydaná Cash Back Card nemá platobnú funkciu a zostáva majetkom TOP GAME.

4.2      Každá Cash Back Card na zbieranie bodov CASIS je pridelená len jednému individuálnemu registrovanému zákazníkovi a je spojená so zvolenou jedinečnou prezývkou a jedinečným telefónnym číslom registrovaného zákazníka.

4.3      Cash Back Card nie je prenosná ani prevoditeľná na inú osobu.

 

5.          ZBIERANIE BODOV A BONUSY

5.1.     Registrovaný zákazník môže získať body CASIS vo forme vstupného bonusu, registračného bonusu, bodov za príchod alebo bodov za hru.

Vstupný bonus

5.2.     Vstupný bonus predstavuje jednorazový voliteľný bonus, ktorého formu si zákazník zvolí v rámci riadnej registrácie do vernostného systému CASIS. Každý novo registrovaný zákazník má nárok na vstupný bonus len jedenkrát.

5.3.     Podmienkou pre získanie vstupného bonusu je účasť registrovaného zákazníka na hre na výhernom zariadení TOP GAME po vložení Cach Back Card do technického zariadenia nachádzajúcom sa na konkrétnom výhernom zariadení. Bližšie informácie o pravidlách pre jednotlivé formy vstupného bonusu budú zákazníkovi poskytnuté v rámci registrácie.

Registračný bonus

5.4.     Registračný bonus môže zákazník získať po svojej úspešnej riadnej registrácii do vernostného systému CASIS podľa bodu 3.1.2 , pričom využitie týchto bodov je možné až po úspešnej aktivácii účtu zákazníka podľa bodu 3.4. Podmienkou získania registračného bonusu nie je aktívna účasť zákazníka na hre.

Body za príchod

5.5.     Body za príchod môže registrovaný zákazník získať len jedenkrát za 24 hodín v rámci celej siete prevádzok TOP GAME, t.j. bez ohľadu na počet prevádzok TOP GAME, ktoré zákazník v priebehu 24 hodín navštívi.

5.6.     Body za príchod získa registrovaný zákazník automaticky po tom, ako prvýkrát v rámci 24 hodín použije svoju Cash Back Card pri prvej aktívnej hre na výhernom zariadení v prevádzke TOP GAME.

Body za hru

5.7         Body za hru predstavujú TOP GAME stanovenú percentuálnu výšku z vkladov a prestávkovaných finančných prostriedkov zákazníka. Základným predpokladom pre získanie bodov za hru je účasť registrovaného zákazníka na hre na výhernom zariadení po vložení Cach Back Card do technického zariadenia nachádzajúcom sa na konkrétnom výhernom zariadení, na základe ktorého dôjde k prepojeniu údajov na Cash Back Card s údajmi počítadla výherného zariadenia a údajmi v centrálnom systéme programu CASIS. Po úspešnom prepojení Cash Back Card s počítadlom výherného zariadenia  a údajmi v centrálnom systéme programu CASIS, môže registrovaný zákazník získať body za hru vo forme bonusov, a to za nasledovných podmienok:

 

5.7.1           BONUS BET predstavuje odmeňovanie registrovaného zákazníka už počas hry na výhernom zariadení. Podmienkou získania bonusu je vloženie karty registrovaného zákazníka do výherného zariadenia. Po vložení karty registrovaného zákazníka do výherného zariadenia sa zákazníkovi zobrazí počet bodov, ktoré môže získať po prestávkovaní zobrazovanej hodnoty BET v EUR. Začatie aktívnej hry s kartou na výhernom zariadení sa považuje za akceptáciu výšky bonusu, vzhľadom na čo zákazník stráca nárok na reklamáciu výšky poskytovaného bonusu; reklamáciu je možné uplatniť len pred začatím aktívnej hry.

Casis bank

5.8         Casis bank predstavuje formu odmeňovania registrovaných zákazníkov, ktorá sa zobrazuje na externých monitoroch na prevádzkach, pričom Casis bank je rozdelený do troch úrovní:

·       prevádzka,

·       mesto,

·       spoločnosť.

„Casis bank prevádzka“ sa týka iba tej prevádzky, na ktorej sa zobrazuje v rámci externých monitorov a teda iba zákazník danej prevádzky môže získať percentuálny podiel na aktuálnej hodnote zobrazeného Casis bank. „Casis bank mesto“ sa týka iba tých prevádzok, na ktorých sa zobrazuje v rámci externých monitorov v prevádzkach príslušného mesta a teda iba zákazník v meste, v ktorom sa tieto prevádzky nachádzajú, môže získať percentuálny podiel na aktuálnej hodnote zobrazeného Casis bank pre mesto. „Casis bank spoločnosť“ sa týka všetkých prevádzok, na ktorých sa zobrazuje v rámci externých monitorov prevádzky, a teda iba zákazník týchto prevádzok môže získať percentuálny podiel na aktuálnej hodnote zobrazeného Casis bank spoločnosti. Výška bodov v Casis bank je tvorená spoločnosťou TOP GAME. TOP GAME v pravidelných intervaloch počas dňa, stanovených TOP GAME, garantuje navýšenie hodnoty bodov pre jednotlivé prevádzky v rozsahu minimálnej a maximálnej hodnoty v bodoch a tie sú následne prerozdelené medzi jednotlivé úrovne Casis bank v minimálnom pomere: „Casis bank prevádzka“ 50%, „Casis bank mesto“ 30%, „Casis bank spoločnosť“ 20%. „Casis bank mesto“ získava percentuálny podiel v bodoch iba z tých prevádzok, kde sa tento „Casis bank mesto“ zobrazuje na externých monitoroch. „Casis bank spoločnosť“ získava percentuálny podiel v bodoch zo všetkých prevádzok, kde sa tento „Casis bank spoločnosť“ zobrazuje na externých monitoroch.

Automatické elektronické losovanie určí vždy iba jedného náhodného výhercu, ktorý splnil nižšie uvedené kritériá a ktorému pridelí výhru v bodoch z Casis bank na jeho účet vo vernostnom programe CASIS. Základným predpokladom pre získanie bodov z Casis bank je

·       účasť registrovaného zákazníka na prevádzke TOP GAME so systémom CASIS,

·       vloženie Cash Back Card do technického zariadenia nachádzajúcom sa na konkrétnom výhernom zariadení, na základe ktorého dôjde k prepojeniu údajov na Cash Back Card s údajmi v centrálnom systéme programu CASIS.

Po úspešnom prepojení Cash Back Card s údajmi v centrálnom systéme programu CASIS, môže registrovaný zákazník získať body z Casis bank, a to bez ohľadu na skutočnosť, či v čase losovania zákazník realizuje alebo nerealizuje aktívnu hru s Cash Back Card.  Aktívnou hrou sa pre účely Casis bank rozumie ľubovoľný peňažný vklad do výherných zariadení, pri ktorej výška stávky (BET) prevyšuje každých 30 sekúnd počas hry bodovú hodnotu 1. Neaktívnou hrou sa rozumie vloženie karty bez nutnosti splnenia predchádzajúceho bodu.

Automatické losovanie okamžitých bodových výhier bude prebiehať denne na prevádzkach TOP GAME zúčastnených v Casis bank. Počet losovaní, časový interval medzi losovaniami a výšku výhry v bodoch CASIS určuje TOP GAME a sú ovplyvnené počtom aktívnych a neaktívnych hier na prevádzke TOP GAME, pričom počet automatických losovaní je zároveň obmedzený výškou niektorej z úrovní Casis bank.  Losovací automatický mechanizmus náhodne vyberie výherné zariadenie v prevádzke TOP GAME, na ktorom sa uskutočňuje aktívna alebo neaktívna hra a priradí registrovanému zákazníkovi, ktorý realizuje aktívnu/neaktívnu hru na výhernom zariadení, príslušnú percentuálnu časť z aktuálnej hodnoty bodov v niektorej z úrovní Casis bank, ktorá sa automaticky zapíše na Cash Back Card daného registrovaného zákazníka.

5.9                TOP GAME si vyhradzuje právo určiť hodnotu jednotlivých bonusov (počet bodov) CASIS, ktoré možno v rámci programu CASIS získať, a to aj pre každú prevádzku TOP GAME osobitne, pri zachovaní pravidiel stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Informácie o tom, akej výške zodpovedajú jednotlivé bonusy (body) CASIS za hru v jednotlivej prevádzke TOP GAME sú k dispozícii v každej prevádzke TOP GAME, s uvedením údajov týkajúcich sa dotknutej prevádzky TOP GAME.

5.10   TOP GAME si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo rozšíriť počet bodov CASIS prideľovaných v rámci programu CASIS, pričom o tejto skutočnosti zverejnení oznámenie v príslušnej prevádzke TOP GAME.

5.11   TOP GAME si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá zbierania bodov CASIS, a to vo forme zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.12   TOP GAME si vyhradzuje právo pripísané body CASIS zrušiť a odpísať z konta registrovaného zákazníka v prípade, ak bude zo strany TOP GAME zistené, že pri hre, na ktorú sa získanie bodov vzťahuje alebo v súvislosti s touto hrou, došlo zo strany registrovaného zákazníka k akémukoľvek porušeniu platných pravidiel tejto hry, narušeniu a/alebo ovplyvňovaniu riadneho fungovania výherného zariadenia, technickému zásahu do výherného zariadenia uskutočneného pre účely ovplyvnenia výsledku hry, resp. k inému konaniu registrovaného zákazníka motivovaného snahou o ovplyvnenie výsledku hry, ako aj v prípade chybných zápisov a v prípade zneužitia Cash Back Card na zbieranie bodov CASIS a/alebo jej použitia neoprávnenou osobou.

6           NAZBIERANÉ BODY

6.1      Nazbierané body CASIS sa zaznamenávajú v programe CASIS pod zvolenou jedinečnou prezývkou registrovaného zákazníka. Registrovaní zákazníci môžu byť o svojom aktuálnom množstve nazbieraných bodov CASIS informovaní kedykoľvek, a to priamo v jednotlivých prevádzkach TOP GAME, identifikáciou svojho účtu v prevádzke TOP GAME (poskytnutím ID účtu a telefónneho čísla) a priložením Cash Back Card k terminálu programu CASIS.

6.2      Námietky proti presnosti alebo úplnosti počtu nazbieraných bodov CASIS sa musia zrealizovať priamo v prevádzke TOP GAME do 24 hodín od uskutočnenia hry, na ktorú sa získanie/nezískanie sporného počtu bodov CASIS vzťahuje. Ak sa v tomto čase nijaké námietky nevznesú, počet pripísaných bodov CASIS a/alebo odpísaných bodov CASIS podľa bodu 5.8 sa považuje za v celom rozsahu akceptovaný zo strany registrovaného zákazníka. Námietky zároveň nemožno uplatniť voči výške nazbieraných bodov a bonusu, ktoré registrovaný zákazník akceptoval okamihom začatia aktívnej hry na výhernom zariadení. Námietky voči bonusu (bodom), ktoré môže zákazník získať po prestávkovaní zobrazovanej hodnoty BET v EUR, je možné uplatniť len pred začatím aktívnej hry zákazníkom.

 

7           PLATNOSŤ BODOV

         Body CASIS majú dobu platnosti obmedzenú dobou prevádzkovania programu CASIS. V prípade, ak TOP GAME ukončí prevádzkovanie programu CASIS podľa bodu 11.1, nemá registrovaný zákazník nárok na žiadnu náhradu za ukončenie tohto programu, ako ani žiadny nárok na akékoľvek náhrady za body CASIS pripísané na účet registrovaného zákazníka,              ktoré zo strany registrovaného zákazníka neboli do času ukončenia prevádzky programu CASIS využité spôsobom podľa čl. 8. Uvedeným ustanovením nie je dotknuté ustanovenie bodu 10.2.

 

8           VYUŽITIE BODOV

8.1      Body CASIS sa využívajú v poradí podľa dátumu a času ich pripísania, takže body CASIS, ktoré registrovaný zákazník  nadobudol najskôr, sa využijú ako prvé.

8.2      Body CASIS možno využiť len na získanie tovaru ponúkaného v rámci prevádzky TOP GAME (ďalej len „tovar na výmenu“) a/alebo na získanie spätného bonusu vo forme vloženia do výherného prístroja príslušnej sumy finančných prostriedkov v EUR (ďalej len „spätný bonus“), pričom platí, že 100 nazbieraných bodov predstavuje 1,- EURO. Prevod bodov CASIS na spätný bonus sa uskutočňuje výlučne v prevádzkach TOP GAME a v maximálnej jednorazovej výške 350,- EUR na jeden prevod. Na získanie tovaru ponúkaného v rámci prevádzky TOP GAME za body CASIS sa vyžaduje predloženie vernostnej karty CASIS zákazníka. Na uplatnenie spätného bonusu sa okrem predloženia vernostnej karty CASIS zákazníka vyžaduje aj zadanie PIN kódu k vernostnej karte, ktorý zákazník obdržal pri svojej registrácii prostredníctvom SMS.

8.3      Spätným bonusom sa rozumie priamy vklad peňažných prostriedkov vykonaný zamestnancom prevádzky TOP GAME, zodpovedajúcich nazbieraným bodom CASIS, do hry na výhernom prístroji v rámci danej prevádzky a v danom čase, za podmienok stanovených TOP GAME. Minimálna hodnota bodov CASIS, ktoré musí registrovaný zákazník nazbierať, aby mohol využiť právo spätného bonusu, je určená v každej prevádzke TOP GAME osobitne. Vklad spätného bonusu do hry môže byť vykonaný len na výhernom prístroji s funkčným zariadením pre vloženie Cash Back Card. Zákazník je oprávnený požiadať o vyplatenie nazbieraných bodov CASIS vo forme finančnej hotovosti, pričom platí, že takto vyplatené body budú evidované u zákazníka ako mínusový stav, ktorý až do následného prestávkovania sumy (BET) vo výške rovnajúcej sa mínusovému stavu bude mať za následok, že registrovanému zákazníkovu nebudú pripisované body CASIS za realizovanú hru s vernostnou kartou CASIS a zároveň zákazník nebude oprávnený vykonať nový prevod bodov na EUR.

8.4      Tovarom na výmenu sa rozumie sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov a občerstvenie, tvoriaci ponuku v rámci konkrétnej prevádzky TOP GAME.

8.5      Nazbierané body CASIS možno použiť len na nákup tovaru na výmenu z ponukového listu, ktorý je zostavovaný každou prevádzkou TOP GAME osobitne. Tovar na výmenu možno získať za príslušný stanovený počet bodov CASIS zodpovedajúci predajnej cene zvoleného tovaru. V prípade, ak počet bodov CASIS nepostačuje na získanie vybraného tovaru, nie je možné zvyšnú časť hodnoty tovaru uhradiť vo forme doplatku, a teda tento tovar nie je možné získať výmenou za body CASIS. Ponuka tovaru na výmenu uvedená v ponukovom liste každej prevádzky TOP GAME je platná len do vyčerpania zásob. Ponukový list platný pre jednotlivú prevádzku TOP GAME je registrovanému zákazníkovi v danej prevádzke TOP GAME prístupný na požiadanie. TOP GAME si vyhradzuje právo obmedziť množstvo tovaru na výmenu, ktoré je registrovaný zákazník v určenej prevádzke TOP GAME oprávnený vymeniť za nazbierané body CASIS v priebehu 24 hodín ako aj určiť maximálny počet bodov CASIS, ktoré je registrovaný zákazník oprávnený v priebehu 24 hodín vymeniť za tovar v jednotlivej prevádzke TOP GAME.

8.6      Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že všetok tovar na výmenu za získané body CASIS ako aj peňažné prostriedky zodpovedajúceho hodnote získaných bodov CASIS zostávajú až do ich prijatia registrovaným zákazníkom  majetkom TOP GAME.

9          STRATA A ZNEUŽITIE CASH BACK CARD  

9.1      V prípade straty alebo krádeže Cash Back Card možno o novú Cash Back Card požiadať v ktorejkoľvek prevádzke TOP GAME bez ohľadu na to, kde bola Cash Back Card prvýkrát vystavená, a to na základe ID údajov získaných pri riadnej registrácii formou SMS. Body CASIS pripísané v prospech účtu registrovaného zákazníka pred stratou alebo krádežou, zostanú v platnosti aj v prípade vydania novej Cash Back Card z tohto dôvodu.

9.2      Ak zákazník má podozrenie, že tretia osoba zneužíva jeho Cash Back Card, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť v ktorejkoľvek prevádzke TOP GAME. TOP GAME je oprávnená na základe oznámenia zákazníka podľa tohto bodu zablokovať Cash Back Card, pri ktorej existuje podozrenie na jej zneužitie zo strany tretej osoby. TOP GAME nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré zneužitím Cash Back Card registrovanému zákazníkovi vzniknú.

9.3      V prípade, ak bude zo strany TOP GAME zistené, že zákazník pri hre používa Cash Back Card iného zákazníka, TOP GAME je oprávnená sčasti alebo úplne odobrať  body zapísané na takejto Cash Back Card a/alebo zrušiť účet zákazníka vo vernostnom systéme CASIS.

 

10        UKONČENIE ÚČASTI V PROGRAME CASIS    

10.1   Registrovaní zákazníci sú oprávnení svoju účasť v programe CASIS kedykoľvek s okamžitou platnosťou ukončiť oznámením uskutočneným v ktorejkoľvek prevádzke TOP GAME a odovzdaním Cash Back Card. Odovzdaním Cash Back Card stráca registrovaný zákazník právo na využitie nazbieraných bodov CASIS podľa čl. 8.  

10.2   Okrem ukončenia programu CASIS podľa bodu 11.1 je TOP GAME oprávnený vykonať ukončenie účasti registrovaného zákazníka v programe CASIS s okamžitou účinnosťou, ak bude ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu podľa posúdenia TOP GAME neprijateľné. Medzi dôvody pre ukončenie účasti s okamžitou účinnosťou patria najmä (i) zneužitie Cash Back Card alebo (ii) konanie registrovaného zákazníka podľa bodu 5.9. Pri ukončení účasti registrovaného zákazníka                            zo strany TOP GAME s okamžitou účinnosťou podľa tohto bodu, je TOP GAME oprávnený odobrať registrovanému zákazníkovi jeho Cash Back Card, a túto znehodnotiť. TOP GAME si v danom prípade zároveň vyhradzuje právo určiť,              či je registrovaný zákazník oprávnený využiť dovtedy nazbierané body CASIS a v akom rozsahu alebo rozhodnúť o tom, že nazbierané body CASIS prepadnú a nie je možné ich zo strany registrovaného zákazníka, ktorého účasť bola podľa tohto bodu ukončená, využiť.

 

11        UKONČENIE PROGRAMU CASIS A ZMENY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

11.1   TOP GAME si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť, nahradiť alebo zmeniť program CASIS z akýchkoľvek dôvodov, pričom o tejto skutočnosti zverejní oznámenie v prevádzkach TOP GAME.

11.2   TOP GAME si vyhradzuje právo doplniť alebo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky v rozsahu, v akom sa to ukáže potrebné. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok oznámi TOP GAME zverejnením ich nového znenia v prevádzkach TOP GAME. Zmeny sa budú považovať registrovaným zákazníkom za prijaté, ak tento voči zmenám nenamietne alebo svoju účasť v programe CASIS nezruší podľa bodu 10.1, a to do jedného mesiaca od zverejnenia nového znenia Všeobecných obchodných podmienok.

 

12        VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany                    sa na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok, neodvolateľne podriaďujú výlučnej právomoci slovenských súdov.  

12.2   Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, či už úplne alebo čiastočne, takáto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení. Neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradí platným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v najväčšej možnej miere zodpovedať významu a hospodárskemu účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia; uvedené sa analogicky použije aj v prípade chýbajúcich ustanovení v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.